Хто я? Це питання час од часу постає перед кожним із нас. Ми запитуємо як себе, так і інших, зокрема студентів на заняттях з психології та етики.
Бути людиною в нашому розумінні — це передусім мислити, щоб фізично і духовно вижити в складних умовах, що склалися в країні й світі. Для індивідів, у яких основна орієнтація «бути людиною», цінними є міжособистісні та ділові зв’язки, спілкування з іншими, задоволення емоційних потреб, зокрема в. любові, радості, солідарності.
Як зазначали етики України у своєму зверненні до народу в листопаді 1990 року, останнім часом чи не найбільшим дефіцитом у нас стають доброта, звичайне людське тепло. «Ми втрачаємо навіть ті крихти здорової людської моральності, котрі витримали іспит минулого трагічного сімдесятиріччя. Вивітрюються здавна притаманні нашому народові душевність, співчутливість, натомість пишно розростаються ненависть і жорстокість, звірячий потяг до індивідуального і групового самоствердження за рахунок інших…» . Тому сьогодні особливо гостро постає перед нами питання дотримання етичних норм, зокрема у діловому спілкуванні.
Молодь як найменш консервативний прошарок суспільства вважає себе сьогодні не об’єктом, а суб’єктом свого життя, своєї життєтворчості. Молодь, зокрема студентська, готується активно включа¬тися в різні сфери ділового життя. Але треба докласти чимало зу¬силь, щоб засвоїти норми гуманістичної етики, упровадити їх у ділові стосунки, спілкування, щоб можна було жити гідно, радісно. Хотілося б допомогти молоді, яка починає самостійну діяльність (у бізнесі, політиці, сфері обслуговування, науці та ін.) у розв’язанні проблем спілкування з іншими й ставлення до інших з повагою. Це важливо для розвитку особистості, її самореалізації як суб’єкта життя. У більшості західних країн ділову етику включено до програм інститутів і університетів, коледжів і шкіл бізнесу. Це пов’язано з тим, що будь-яка діяльність людини, зокрема політична, підприємницька, має етичні й правові критерії. У житті, зокрема в бізнесі, часто виникають ситуації, коли люди дотримуються закону, але порушують етичні норми й правила. Це має негативні наслідки як для бізнесу, так і для суспільства загалом.
У пропонованому курсі лекцій проблема спілкування розглядається в єдності етичних і психологічних підходів, оскільки саме в сукупності вони дають змогу адекватно зрозуміти реальність, обрати такі способи й засоби спілкування, які якнайбільше сприятимуть успіху в діяльності й житті.
Курс лекцій складається з 13 розділів.  Звичайно, у пропонованій праці розглянуто не всі етичні проблеми ділового спілкування, деякі подано неповно. Наша країна ще розвивається, змінюється, «хворіє», а це впливає і на життя, зокрема ділове, кожного її громадянина. Якісь етичні норми й правила зникають, щось нове з’являється, випробовується. Однак загальнолюдські моральні цінності, які є вічними, не вмирають. Важливо, щоб вони були надбанням усіх і кожного. У пригоді нам стане і кращий світовий досвід. До його аналізу, зокрема здобутків гуманістичної етики та психології в контексті ділового спілкування, звернулися автори при підго¬товці пропонованого курсу лекцій. Крім того, вивчався досвід кращих спеціалістів з менеджменту як вітчизняного, так і світового рівня. Для аналізу використано літературні джерела з етики, психології та менеджменту, а також результати досліджень, які проводилися як авторами, так і іншими спеціалістами з цих проблем.
Висока моральна та психологічна культура спілкування — запорука життєздатності суспільства і життєтворчості людини. Сподіваємося, що наша праця сприятиме засвоєнню цієї культури, самовдосконаленню особистості майбутніх спеціалістів і формуванню в них культури жити і взаємодіяти з іншими.