Найпоширенішою формою спілкування є бе¬сіда. Дані психологічних досліджень свідчать, що успішне проведення бесіди сприяє підвищенню продуктивності праці (2-12%). Дев’ять із деся¬ти опитаних менеджерів великих корпорацій США заявили, що най¬складнішим у своїй роботі вони вважають встановлення контакту з новою людиною, особливо першу зустріч з нею, першу бесіду.
Бесіда — це форма спілкування з метою обміну думками, інфор¬мацією, почуттями тощо. Бесіда сприяє також активізації зусиль парт¬нерів для забезпечення співробітництва та впливу одне па одного.
Орієнтовно можна назвати такі функції бесіди: обмін інформа¬цією; формування перспективних заходів і процесів; контроль і ко¬ординація вже розпочатих дій; взаємне спілкування людей під час виконання виробничих завдань; підтримка ділових контактів на рівні виробничих підрозділів, регіонів, держав; пошук, висунення і опера¬тивна розробка робочих ідей; стимулювання людської думки в но¬вому напрямку; розв’язання етичних проблем, що виникли в якійсь ситуації, та ін.
Кожна бесіда — це новий акт. Тому не існує загальних рецептів, які б забезпечували високу ефективність бесіди в усіх випадках. Це завжди процес творчий, що приносить радість відкриття нового в житті, у співрозмовника й у собі. Водночас склалися певні мо¬ральні та психологічні вимоги до організації індивідуальної бесіди. Існують загальні положення, принципи, застосування яких сприяє досягненню успіху бесіди.