Спілкування — це багатовимірний, полі-функціональний, різновидовий процес. У психології існує кілька класифікацій видів спілкування. Вони подають цей феномен різнопланово, збагачуючи палітру його характеристик. Найуживанішими є ті, які можна описати так:
• залежно від специфіки суб’єктів (особистість чи група) виок¬ремлюють міжособистісне, міжгрупове, міжсоціумне спілкування, а також спілкування між особистістю та групою;
• за кількісними характеристиками суб’єктів розрізняють само-спілкування, міжособистісне спілкування та масові комунікації;
• за характером спілкування може бути опосередкованим і без¬посереднім, діалогічним і монологічним;
• за цільовою спрямованістю розрізняють спілкування анонімне, рольове, неформальне, у тому числі інтимно-сімейне.
Кожному з нас щодня доводиться контактувати з багатьма не¬знайомими людьми. Це спілкування є анонімним. Коли в людини багато контактів одночасно, їй хочеться час од часу зняти нервове напруження, трохи розслабитися, заспокоїтися. Тому нерідко люди намагаються уникнути контактів у транспорті чи в черзі: заплющу¬ють очі, гортають газети, дивляться у вікно і т. п. Якщо ж спілкування відбувається, воно здійснюється на ритуальному рівні.
Спілкування проявляється вже з перших хвилин нашого став¬лення до ролі, яку ми обрали. Скажімо, хтось із нас підлеглий, а хтось керівник. Кожен має діяти відповідно до своїх функціональних обов’язків, дотримуючись правил професійної культури у спілкуванні. Нерідко керівник поводиться зверхньо, нехтує людською гідністю підлеглого, розмовляє з ним грубо та безцеремонно. А підлеглий розуміє, що керівник тому вдається до таких дій, бо не впевнений у собі, боїться втратити своє місце, за такою формою поведінки прагне приховати свою неспроможність..
Для функціонально-рольового спілкування дуже важливими є доброзичливість, повага до людей, вміння бачити перед собою особистість. Про таке ставлення свідчать, зокрема, посмішка, а також уміння сказати людині щось добре (наприклад, комплімент на фоні антикомпліменту собі: «У вас така пам’ять, що можна по-доброму позаздрити», «Ви так добре працюєте на комп’ютері, я так не вмію»). Нарешті, неформальне спілкування (дуже умовно) передбачає обмін духовними цінностями. Він динамічний, у центрі його — увага до міжособистісних взаємин, а не до престижу чи меркантильних інтересів. Особливим різновидом неформального спілкування є інтимно-сімейне. Воно стосується кожного з нас. Усі ми хочемо, щоб близька нам людина була у спілкуванні з нами культурною, чутли¬вою, розуміла те, що вголос ми не сказали, могла читати по наших очах, за мімікою, жестами те, що нас хвилює. Але треба пам’ятати, що рівень культури близької нам людини залежить від нас. Якщо вона не виправдала наших сподівань, це означає, що ми не змогли їй допомогти, знайти відповідні способи й засоби спілкування, не пока¬зали своїм прикладом, як потрібно поводитись.
Рольові позиції у спілкуванні інколи описують як «прилашту¬вання зверху», «прилаштування знизу» і «прилаштування поруч». [Наприклад, люди сідають поруч у тролейбусі. Діють вони, в основ¬ному, несвідомо. Один розміститься на сидінні так, що іншому одразу стане незручно. Другий, навпаки, примоститься лише на кінчику, щоб не потурбувати сусіда. І, нарешті, третій, триматиметься вільно, сяде зручно сам, не потурбувавши сусіда. У всіх випадках пасажири начебто і не розмовляють між собою, але рольова позиція, яку вони займають, дає інформацію іншим про кожного.
Цікавою є концепція Е. Берна. Він описує життєві ігри людей, [використовуючи позиції, які кожен проявляє в певних ситуаціях, — Батька, Дитини та Дорослого. На думку Е. Берна доцільно відокремити шість рівнів спілкування: 1) «нуль спілкування» або «замк¬нення на себе»; 2) ритуали (норми спілкування); 3) розваги; 4) ігри (людина думає одне, а демонструє інше з тим, щоб завести другого в пастку); 5) близькість; б) робота (ділове спілкування). На кож¬ному з цих рівнів людина використовує різні способи і засоби спілкування, тому що його мета щоразу змінюється.
Бачимо, що існують різні підходи до класифікації рівнів спілкування. Проте аналіз свідчить, що всі вони, як правило, включають у тій чи іншій формі три основних рівні:
— маніпулювання (від грубого поводження з людиною до такої поведінки, де зовнішні прояви мають іноді навіть приємний ха¬рактер);
— конкуренція, суперництво (від спілкування, коли «людина людині — вовк», до такого, коли чесне суперництво сприяє певному рухові вперед);
— співробітництво («людина людині — людина»). На цьому останньому рівні можливе саме олюднення людини, тобто спілкування, в якому проявляються гуманістичні установки, високий рівень його культури.
Описані функції, види, рівні спілкування дають його різнобічну характеристику. Але більшість людей зводять спілкування до про¬стого передавання і приймання інформації, тобто до його іиформативно-комунікативної функції, не використовуючи діалог для орга¬нізації спільної діяльності. Або ж, скажімо, людина не вчиться роз-пізнавати інших, під час спілкування користується лише стереотип¬ним уявленням про них, не вміє відповідно розшифровувати сукупність засобів спілкування (насамперед невербальних). Водно¬час людина, яка володіє культурою спілкування, швидко розбереться в ситуації, яку їй будуть нав’язувати, наприклад, «прилаштуванням зверху». Вона зуміє підняти подальшу бесіду з партнером на рівень, коли не принижуватимуться гідність і честь обох співбесідників.
Отже, знання про характерні особливості спілкування для кожного, хто їх засвоїть і зуміє застосовувати на практиці, стануть «кермом і вітрилом», які допоможуть гідно жити та ефективно спілкуватися, до того ж духовно зростати самим і допомагати в цьому іншим. Такі знання й уміння допоможуть позбутися багатьох ускладнень у взаєминах людей.