Публічний виступ перед аудиторією треба розглядати в єдності всіх його аспектів, як цілісний комплекс, що скла¬дається з кількох взаємопов’язаних етапів:
• докомунікативний — формування методологічних принципів діяльності лектора, визначення позицій, добір і оцінювання ма¬теріалу, що стане основою лекції;
• передкомунікативний — підготовка виступу з певної теми. Лек¬тор визначає стратегію майбутнього виступу та його основну ідею, вирішує питання, пов’язані з трактуванням і оформленням майбутньої лекції, відпрацьовує зміст лекції та прийоми його передавання;
• комунікативний — Центральний у процесі спілкування. Це творча праця лектора в аудиторії. Під час взаємодії двох рівноправних партнерів — лектора та сукупного суб’єкта — вирішується основне завдання, з метою якого організовується конкретна зустріч. При результативній взаємодії підготовлений та розроблений змістовний матеріал лекції стає дієвим засобом виливу па установки, знання, вміння слухачів, формування їхніх переконань;
• посткомунікативний — визначення результативності зустрічі лектора з аудиторією. Цей етап іноді ігнорують, проте він по¬требує уваги і включення до основної лекційної діяльності, бо дає змогу визначити, чи досяг лектор мети, чи задовольнили свій інтерес і свої цілі слухачі. Це допоможе лекторові наступ¬ного разу усунути припущені помилки, краще врахувати зани¬ти людей.
Як зазначалося, етан підготовки публічного виступу певною мірою визначає її ефективність. Науковці, кращі оратори, посилаючись на так звану теорію формування розумових дій П. Я. Гальперіна, а та¬кож дослідження нейропсихолога А. Р. Лурія, рекомендують:
• готувати повний текст лекції, публічного виступу;
• друкувати його, пам’ятаючи, що читання вголос однієї сторінки триває приблизно 2 хвилини. Це дасть змогу, по-перше, впоряд¬кувати матеріал і не заплутатися в ньому, а по-друге — зорієн¬туватися в його обсязі та часі;
• підкреслювати найважливіші думки;
• виокремлювати основні смислові блоки так, щоб перехід від одного до іншого був природним;
• добре уявляти собі, про що слід говорити в кожному блоці, як аргументувати думку, відповідати на можливі запитання і т. ін.
Досвідчені оратори кажуть, якщо так працювати, то тоді з само¬го початку текст буде не сумою окремих висловлювань, а цілісною структурою, в якій видно важливі та другорядні питання, сильні та слабкі сторони, чисто «ораторські» та змістовні прийоми. Тоді втра¬чається залежність від тексту, і він підкоряється тому, хто виступає.
У разі потреби оратор зможе говорити спокійно, невимушено, ско¬рочувати текст, перебудовувати його, доповнювати, а згодом майже і не користуватися ним. В аудиторії не бажано промовляти написа¬ний та вивчений заздалегідь текст. Думка оратора краще сприймаєть¬ся, якщо він втілює її в живу фразу, що народжується тут, у процесі мовлення. У цьому разі всі його посилання будуть звернені до ауди¬торії, а не до шпаргалки. І зусилля промовця тоді не витрачатимуть¬ся на те, щоб відтворити текст, який був підготовлений раніше. Адже працює думка, а не пам’ять.
Усім подобається слухати промовця, який вміє включити до ви¬ступу цікаву оповідку і робить це доречно. Але слід також зважа¬ти на те, що немає нічого гіршого, аніж невдало сказаний жарт, бо аудиторія почне реагувати на нього і перестане слухати. Якщо тему виступу можна проілюструвати, треба неодмінно цим скористатися. Це гарантує більшу увагу аудиторії, бо вона не лише чутиме, а й бачитиме. Проте слід спочатку переконатися, що у приміщенні є технічні засоби і вони перебувають у робочому стані, а ви вмієте з ними працювати.