Суперечка в аудиторії — це зіткнення різних думок, під час якого кожна із сторін відстоює свою
позицію. У науці природа суперечки розглядалася неодноразово. Найкраще це зробив С. І. Поварнін. Його книга «Суперечка. Про теорію та практику суперечки» — перша спроба серйозно розібратися в цій проблемі.
Єдиної класифікації суперечки в науковій та методичній літературі немає. До основних факторів, що впливають на визначення виду суперечки, належать її мета, моральна та соціальна значущість предмета, форма та кількість учасників обговорення.
За метою суперечки поділяються на такі:
• суперечка як засіб пошуку істини. Вона використовується для перевірки якоїсь думки,ідеї. із глибини віків до нас дійшов афоризм: «У суперечці народжується істина»;
• суперечка як переконання іншої сторони. Досягти його мож¬на лише тоді, коли відправник сам глибоко переконаний у предметі обговорення, а інша людина готова до сприймання;
• суперечка заради перемоги. Для деяких людей головне — перемога в будь-який спосіб. Вони керуються тезою «переможців не судять» Останнє слово завжди намагаються залишити за со¬бою;
• суперечка заради суперечки. Іноді такий вид суперечки нази¬вають «суперечка-спорт»- Людині подобається сам процес, для неї не так важливо, про що йдеться і які будуть результати;
• суперечка заради доказів, а не заради думки. Тих, хто спере¬чається, понад усе цікавить, як можна довести чи спростувати певне положення;
• суперечка як гра. Тут мета — домогтися спростування опонен¬том його першої тези. У цьому разі можна користуватися для відповіді лише словами «так» чи «ні».
Отже, суперечка призначена для досягнення трьох цілей: виправ¬дання своїх думок, спростування думок опонента та одержання до¬даткової інформації.
Розрізняють ще два види суперечки: зосереджену — коли її учасники дотримуються основної тези і говорять лише для того, щоб захистити або спростувати її; безформну — думки учасників суперечки перескакують з однієї тези на іншу. Врешті-решт, вони запитують: «А з чого ж ми починали?».
На специфіку суперечки впливає кількість осіб, які беруть у ній участь. За цією ознакою можна виокремити суперечку-монолог, суперечку-діалог і суперечку-полілог. Останні два види характерні саме для аудиторії. Тут суперечка може бути масовою (якщо в ній беруть участь усі присутні) або груповою (сперечається лише певна частина присутніх).
Чи завжди варто вступати в суперечку в аудиторії? Доцільні¬ше ухилитися від неї. Якщо цього не можна зробити, то досвідчені промовці вважають, що поводитися треба за принципом «на війні — як на війні», викриваючи нечесні або помилкові докази опонента, використовуючи логічні прийоми. Проте в цьому разі існує межа, яку порядна людина не переступає. Зрозуміло, високий моральний рівень матиме суперечка, в якій присутні ставляться один до одного з повагою, проявляють розум, такт, людяність. На жаль, дуже часто, особливо за відсутності доказів, на людей навішують ярлики: «дема¬гог», «екстреміст», «крикун» та ін.
Звичайно, суттєвими елементами культури суперечки є вміння слухати та вміння говорити, дотримуючись етичних норм і правил. У Давній Індії, наприклад, існували спеціальні процедури, за допомо¬гою яких встановлювали, чи має людина моральні якості, необхідні для того, щоб вести чесну та пізнавально орієнтовану суперечку. Лише за наявності якостей, що сприяють встановленню взаєморозуміння, високій моральній культурі спілкування, людині довіряли керувати іншими.