Об’єкт дисципліни — ділове спілкування, її предмет — його моральний та психологічний аспекти, етичні й психологічні механізми.’
Етика ділового спілкування — це нова навчальна дисципліна, ста¬новленню й розвитку якої сприяли різні галузі науки (етика, психо¬логія, філософія, соціологія) та практики (управління, менеджмент та ін.). Проте найсуттєвіший вплив на неї, звичайно, справили етика і психологія — науки, що займаються людинознавством і вивчають одну й ту саму природу людської поведінки (але під різними ку¬тами зору) і чинники, що впливають на життєдіяльність людей та
їхню взаємодію.
Етика — наука про мораль, її розвиток, принципи, норми й роль у суспільстві, іншими словами — про правильне (і неправильне) у поведінці. Отже, треба розрізняти етику як науку, а мораль — як реальне явище, яке вона вивчає. Мораль є формою суспільної свідо¬мості, спрямованою на утвердження самоцінності людини, її прав на гідне та щасливе життя.
Слід розрізняти поняття «мораль» і «моральність». Мораль пе¬редусім є певною формою свідомості — сукупністю усвідомлюваних людьми принципів, правил, норм поведінки. Що ж до моральності, то її здебільшого розуміють як втілення цих принципів, правил і норм у реальній поведінці людей та стосунках між ними. Природно, що таке втілення має дещо інший зміст, аніж сукупність абстрактних правил і приписів моралі
Цариною людської моральності один із сучасних українських етиків В. Малахов вважає спілкування. Він наголошує, що людська моральність реально виявляється не у свідомості й навіть не в діяльності людини, а саме в її спілкуванні з іншими. Оскільки у повноцінному спілкуванні людина постає саме як суб’єкт, то завжди актуальною є проблема мо¬рального самовизначення партнерів один відносно одного. Залежно від цього вибору й самовизначення спілкування може виявитися для лю¬дини найвищою, найжаданішою розкішшю (А. де Сент-Екзюпері) і справжнім пеклом (Ж.-П. Сартр)
Моральна свідомість, що лежить в основі такого спілкування, є відображенням моральної практики й моральних відносин. Вона випливає із сукупності певних норм, моральних принципів, мотивів і ціннісних орієнтирів. Під останніми найчастіше розуміють су¬б’єктивну значущість певних явищ реальності для конкретної лю¬дини й суспільства. Дослідження про ціннісні орієнтації молоді свідчать, що в їхній ієрархії за останні десять років відбулися помітні зміни. Якщо раніше па перше місце молодь висувала такі цінності, як чесність, дружба, любов, то останнім часом вона вiдок¬ремлює ділові (кар’єра, бізнес, успіх). Отже, моральні цінності зне¬цінилися і розміщуються на «нижніх щабелях» ієрархії, тобто ієрар¬хічна піраміда цінностей останнім часом немовби перевернулася. Тому важливо, щоб молодий спеціаліст був не тільки підготовле¬ний до майбутнього як знавець своєї спеціальності, а й розумів загальнолюдську моральність, закономірності як загальної, так і соціальної психології.
Психологія — наука про закономірності розвитку та функціону¬вання психіки. Під останньою традиційно розуміють суб’єктивний образ об’єктивного світу. Нині вітчизняні психологи уточнюють це поняття, доповнюючи його: «психологія — це наука про людину як суб’єкта психіки, психічної діяльності, що включає психічну діяльність самого суб’єкта». Закономірності взаємодії і діяльності людей, які об’єднані в групи та психологічні особливості самих цих груп, вивчає така галузь психологічної науки, як соціальна психологія. Оскільки і етика, і психологія вивчають поведінку особистостей у взаємодії, у процесі їхньої спільної діяльності, то можна сказати, що етика ділового спілкування — дисципліна, що виникла на стику етики й психології. З огляду на це вона використовує основні категорії та ;поняття такої загалом філософської науки, як етика, і деяких важли¬вих галузей психології.
Спочатку етичне та психологічне у спілкуванні вивчали разом, потім ці підходи до спілкування відокремили з метою наукового поглибленого вивчення. Оскільки у практичній діяльності етична та психологічна культура спілкування постають у єдності, бо це відпо¬відає реаліям життя, то у пропонованій монографії етику та психо-логію спілкування подано також у єдності. Саме такий підхід дає змогу говорити про культуру спілкування.
Завдання курсу «Етика ділового спілкування» — допомогти сту¬дентам:
• здобути знання про філософські, етичні, психологічні основи ділового спілкування, його норми й правила, шляхи їх застосу¬вання, особливості етикету в різних умовах трудової діяль¬ності;
• навчитись аналізувати конкретні ситуації, розпізнаючи типи людей, рівень їхньої моральності та інші індивідуальні особли¬вості, що проявляються під час ділового спілкування;
• оволодіти системою способів і засобів ділового спілкування, його стратегіями, навчитись їх обирати відповідно до психоло¬гічних і соціокультурних особливостей співрозмовників, до норм і правил гуманістичної етики;
• навчитися гнучко застосовувати обрані способи й засоби у процесі спілкування із співвітчизниками та іноземними парт¬нерами під час індивідуальної бесіди й колективного обгово¬рення проблем, у виступах перед різними аудиторіями, на пере¬говорах, при розв’язанні конфліктів та ін.;
• накреслити шляхи формування культури спілкування, станов¬лення та самовдосконалення індивідуального стилю спілкування спеціалістів відповідно до етичних та психологічних норм і правил